1.ทฤษฏีบท โดยทั่วไปเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม

 • พื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับ สถิตยศาสตร์ ในวิชากลศาสตร์
 • หน่วยการวัด
 • กระบวนการคิดในการวิเคราะห์ปัญหาในวิชา Statics

2.ระบบแรง

 • Scalars and Vectors
 • การจัดการกับ เวคเตอร์ ในระบบ 2 มิติ
 • การจัดการกับ เวคเตอร์ ในระบบ3 มิติ
 • เวคเตอร์ระบุตำแหน่ง Position Vectors
 • การบรรจุแรงลงในเวคเตอร์ Force Vector Directed Along a Line
 • Dot Product

3.สมดุลของอนุภาค

 • พื้นฐานเกี่ยวกับสมดุล
 • การเขียนFree-Body Diagram
 • ระบบแรงในระนาบ(2D) และการแก้ปัญหาสมดุลของแรงต่ออนุภาค
 • ระบบแรงใน3มิติ และการแก้ปัญหาสมดุลของแรงต่ออนุภาค

1.สมดุลของวัตถุ
2.การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน
3.แรงภายใน
4.แรงแผ่กระจาย

1.แรงเสียดทาน
2.จุดศูนย์ถ่วงและจุดศูนย์กลาง
3.โมเมนต์เฉื่อย

การวิเคราะห์โครงสร้าง

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง 3.41นาที 2.ความแตกต่างระหว่าง Truss กับ Frame 4.54นาที 3. การวิเคราะห์โครงถัก 5.08นาที 4. 3 สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อน การวิเคราะห์โครงสร้าง 1.54นาที 5. วิธีการวิเคราะห์โครงถัก Truss โดยวิธี joint method 5.28นาที 6. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Truss ด้วยวิธี Join

อ่านเพิ่มเติม »