การวิเคราะห์โครงสร้าง

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง 3.41นาที

2.ความแตกต่างระหว่าง Truss กับ Frame 4.54นาที

3. การวิเคราะห์โครงถัก 5.08นาที

4. 3 สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อน การวิเคราะห์โครงสร้าง 1.54นาที

5. วิธีการวิเคราะห์โครงถัก Truss โดยวิธี joint method 5.28นาที

6. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Truss ด้วยวิธี Joint 53.02นาที

7.ชิ้นส่วนที่ไม่มีแรงกระทำ Zero Force Member 8.42นาที